Ballu Lestru

Vulana pro s’allibrare

(Remunnu ‘e Locu)

 

Vulana pro s’allibrare

nch’est abbassata a Cunbentu

chin bonu trattu e assentu

toccat in sa portaria

su menzus prate cheriat

de sos chi viana in Cunbentu

bessit su prate cuntentu

a libr’ ispartu leghenne

tanno issa suspiranne

timenne de no’ sanare

e cominzat a toccare

sa manu sua in sa testa

issa seria e onesta

cun granne devozione

ne li vasat su cordone

ca da nachi it beneittu

tanno li vasat s’abitu

astringhennelu in sa manu

su prate ca it galanu

it fachenne de sas suas

si non fini istatas duas

su prate s’it attrivitu

e bessit Santu Vranziscu

rasannesi sa corona

nanne paraulas vonas

chi pariana una prella

torrat su prate a sa zella

limpiu chene peccare.

Nch’est abbassata a Cunbentu

Vulana pro s’allibrare.

 

 

Registrazione: Modena, chiesa di San Domenico 16 Giugno 2011