Su Nenneddu

 

Custu pizzineddu,

Non porta' manteddu,

Nč mancu curittu,

In tempus de vrittu

Non nara': tittėa!

Drommi, vida e coro,

Reposa e a-nninnia.

Cabidale 'e seda,

Bānzicu de oro,

Drommi, vida e coro,

E non prangas meda,

Drommi, vida e coro.

Reposa e a-nninnia.

Tue ses recrču

De donzi criatura,

Non appas paura,

De chelu brancura,

Dėlica perla mia,

Drommi, vida e coro.

Reposa e a-nninnia.Registrazione: Basilica della Nativitā di Betlemme 10 Dicembre 2009