S’ISCRAVAMENTU

 

 

Custa corona ingrata li ponzesin

Sos Giudeos a Cristos Redentore 

                        Cussas duras ispinas trapassesin

                        Sa testa a su Santissimu Segnore

 

Pro brulla una corona e una canna

L’an postu ingrata pro prus pena manna

  Pro brulla una corona e una canna

  L’an postu ingrata pro prus pena manna

 

Mirade vois mama dolorosa

Sa corona de itzu ostru amadu

                      Mirade ite corona dolorosa

                      Sa chi su peccatore bos at fattu

 

Ca sono ispinas in locu ‘e rosas

Sa testa a beffa bos an coronadu

                      Mama leadebollu custu prattu

                      Su chi su peccatore bos at fattu

 

Cust’est su diamante chi l’an postu

In signale de aneddu in cussa manu

                      Crudele verru duru atzagliu tostu

                      Consideralu vene cristianu

 

Custu regalu bor dat fitzu ostru

Unu de sos turmentos inumanu

                      Mama leadebollu pro consolu

                      Tantu piantu pena e forte dolu

 

 

Custu est su crau chi passat sa manu

De sa parte sinistra chin dolore

                      cuntempla cantu sambene tiranu

                      derramesit chin provas tantu amore

 

Però mira non restet tottu invanu

Si moris ostinatu peccatore

                      Pro chi craos sun issos penetrantes

                      e non son perlas fines de diamante

 

 

Ecco Signora s’amargu presente

Chi su populu ebreu ti dedicat

                      Cunsideralu vene attentamente

                      Chin misteriu forte significat

 

Custu est su chi ti lasso ingrata zente

Chi su sambene vergine si siccat

                      si non lassas sos vissos e peccatos

                      non ti salvan sos pedes trapassados

si non lassas sos vissos e peccatos

                      non ti salvan sos pedes trapassados

 

 

Home Page