Grobbes de su Nenneddu

                          (tradizionale)

 

Paghe in terra e allegria

In su chelu eternu gosu

Su peccatore er dizzosu

Pro esser natu su Messia

Cumannat Ottavianu

Cun altiva presunzione

Chi si vettat iscrizione

De su imperiu romanu

Pro chi non regnet invanu

De s’orbe in sa monarchia

 

Su peccatore er dizzosu

Pro esser natu su Messia

 

E Giuseppe ubbidiente

A s’edittu de Augustu

Cun s’isposa veni custu

A Betlemme immantinente

Senne veru discendente

De David e Isaia

 

Su peccatore er dizzosu

Pro esser natu su Messia

 

Su minore chi adoramus

In d’un’istalla er naschidu

Faghe chi pustis bennidu

Su piantu a lu portamus

Gosare  in chelu li namus

De coro amen e gasi sia

 

Su peccatore er dizzosu

Pro esser natu su Messia

Chin Giuseppe e chin Maria

Appemas fine e reposu

 

Su peccatore er dizzosu

Pro esser natu su Messia
 
Home Page